[ Home ]   [ Current ]   [ Archive ]

Seminar za Logiku, Algebru, DIskretnu Matematiku i teorijsko računarstvo
Logic, Algebra, DIscrete Mathematics and Theoretical Computer Science Seminars

Dobro došli!

SLADIM+ je seminar posvećen oblastima algebre, matematičke logike, diskretne matematike i teorijskog računarstva, kao i međusobnim interakcijama ovih oblasti. Seminar zajednički organizuju četiri katedre Departmana za matematiku i informatiku (PMF, Univerzitet u Novom Sadu): Algebra i teorijsko računarstvo, Primenjena algebra, Matematička logika i diskretna matematika, i Teorijske osnove informatike, u saradnji sa Društvom matematičara Novog Sada.

Za predavanja u tekućoj školskoj godini, kliknite ovde.

Za arhivu ranijih predavanja kliknite ovde.


Welcome! 

SLADIM+ is a seminar series dedicated to the areas of algebra, mathematical logic, discrete mathematics, and theoretical computer science, as well as to the interactions of these areas. It is jointly organised by four research groups of the Department of Mathematics and Informatics (Faculty of Sciences, University of Novi Sad): Algebra and Theoretical Computer Science, Applied Algebra, Mathematical Logic and Discrete Mathematics, and Foundations of Computer Science, with a support from the Mathematical Society of Novi Sad.

For the talks in the current academic year, please click here.

For the archive of previous talks, please click here.

[ Home ]   [ Current ]   [ Archive ]